بوف کور
نمایشگاه تایپوگرافی
گرامیداشت صادق هدایت | ۱۳۸۱