پنجمین گردهمایی هنرمندان تئاتر
گردهمایی تئاتر جنگ | ۱۳۸۶