تاصبح، تابهار ۱
جشن نیمه شعبان | ۱۳۸۱
عکس: امیرعلی قاسمی