جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران کشور
وزارت کار و امور اجتماعی | ۱۳۸۲