بنیاد جهانی عکس خبری ۱
کارگاه آموزشی عکاسی مستند | ۱۳۸۵