یازدهمین جشنواره مطبوعات ایران
نمایشگاه مطبوعات | ۱۳۸۳
عکس: علیرضا فانی