سرخوشی در تهران
نمایشگاه عکس | ۱۳۸۴
عکس: مریم نیازاده

بیشتر