دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نمایشگاه کتاب | ۱۳۸۴