... و مرتضی ممیز
سالمرگ گرافیست بزرگ ایرانی | ۱۳۸۶
عکس: علیرضا فانی