نشانه ها
بزرگداشت و نمایشگاه نشانه مرتضی ممیز و
اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران | ۱۳۸۵
عکس: علیرضا فانی
بیشتر