کات/ پیست ۲
پوستر اجتماعی، ضد مواد مخدر | ۱۳۸۲
با همکاری: لیلا میری