کات/ پیست ۱
پوستر اجتماعی، ضد مواد مخدر | ۱۳۸۲
با همکاری: لیلا میری