پژوهش در کالبدهای شهری تهران
نمایشگاه نوآوری و شکوفایی در مدیریت شهری | ١٣٨٧