پرونده پزشکی امیرعلی قاسمی
نمایشگاه هنر جدید | ١٣٨٨