یــک روز رنگـــی!
نمایشگاه پوستر | ۱۳۸٩
طراح همکار: شهاب اشتری