همایش و نمایشگاه مسئولیت اجتماعی سازما نها
مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها | ۱۳۸٩