اما توی سرت عزیز، که میترسم ندانی کجاست
نمایشگاه هنری | ۱۳۸٩