من عاشق عوض کردن کانال تلویزیون هستم
نمایشگاه نقاشی | ۱۳۸٩