اولین جشنواره تصویر استاندارد
سازمان استاندارد ایران | ۱۳۸٩