نخستین جشنواره تصویر استاندارده
جشنواره هنرهای تجسمی | ۱۳۸٩