علامت استاندارد ایران نشانه مرغوبیت کالاست؟!
جشنواره تصویر استاندارد | ۱۳۸٩