قطع استاندارد بهتر است یا قطع بیهوده ی درختان؟
جشنواره تصویر استاندارد | ۱۳۸٩
ترجمه انگلیسی: بهزاد جوانبخت | www.copywriting.ir :نویسنده متن