نخستین کنفرانس بین المللی بانکداری
و اقتصاد جهانی
| ۱۳۸۹